فروش ویژه محصولات

بادمجان قلمی لیما

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کود اکتاسین بارافشان

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دسته بندی های خانه کشاورز

بذر (۱۱۹)

کود (۴۸۲)

سم (۲۰۴)

ادوات (۱۶)

بستر کشت (۱۲)

مواد شیمیایی (۲۰)

جدیدترین محصولات فروشگاه

بذر

سم

کود

مواد شیمیایی